Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Elektor international media bv (hierna te noemen Elektor) geregistreerde URL- en domeinnamen. Elektor kan te allen tijde en met of zonder kennisgeving dit beleid wijzigen.

Door toegang te zoeken tot de World Wide Web pagina's van Elektor, geeft u aan akkoord te gaan met de volgende voorwaarden. Als u niet akkoord gaat met deze voorwaarden, is het u niet toegestaan deze site te gebruiken.

Het copyright voor de inhoud van de World Wide Web pagina's berust bij Elektor. Alle rechten die in deze voorwaarden niet expliciet worden verleend, zijn voorbehouden. Reproductie, overdracht, distributie of opslag van het geheel of een deel van deze inhoud, in welke vorm dan ook, is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Elektor, behalve voor zover in overeenstemming met de volgende uitzonderingen.

Gebruik van deze site en de inhoud van de site is alleen toegestaan met persoonlijke, niet-commerciële doeleinden. Het gebruik van persberichten en andere documenten die zijn geclassificeerd als openbaar, is toegestaan in openbare publicaties, mits de bron van de informatie expliciet wordt vermeld. Deze site en de inhoud van de site staan u ter beschikking om naar eigen goeddunken te gebruiken. Elektor behoudt zich het recht voor om de pagina's te wijzigen of de toegang tot deze pagina's te ontzeggen. Met betrekking tot de beschikbaarheid, nauwkeurigheid, betrouwbaarheid en inhoud van deze pagina's, wordt geen enkele garantie gegeven. Elektor is niet aansprakelijk voor enige directe, indirecte, incidentele of speciale schade of gevolgschade, gederfde winsten of onderbrekingen van de bedrijfsactiviteit die voortvloeien uit het gebruik of de onmogelijkheid van gebruik van de verstrekte informatie via de Word Wide Web pagina's, zelfs niet als Elektor op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade.

Om andere sites makkelijk toegankelijk te maken, is het mogelijk dat Elektor links opneemt naar sites die de eigendom zijn van en die beheerd worden door derden. Wanneer u een link gebruikt om een dergelijke site te bezoeken erkent u dat Elektor geen controle heeft over de inhoud van die site en geen enkele verantwoordelijkheid kan aanvaarden voor materiaal dat is gemaakt en wordt gepubliceerd door dergelijke derden. Bovendien impliceert een link naar een site die niet door Elektor wordt beheerd, niet dat Elektor die site en de op de site vermelde producten en services onderschrijft.

Indien u digitaal materiaal opstuurt naar één van onze servers, bijvoorbeeld via e-mail of de World Wide Web pagina's van Elektor, verklaart u dat: (a) het materiaal geen items bevat die illegaal zijn of anderszins ongeschikt zijn voor publicatie; (b) u al het redelijkerwijs mogelijke zult doen om ervoor te zorgen dat het ingestuurde materiaal vrij is van virussen en andere besmettelijke of destructieve functies; (c) u de eigenaar bent van het materiaal of het onbeperkte recht hebt om het aan ons te leveren, (d) u ermee instemt geen gerechtelijke actie tegen ons te ondernemen met betrekking tot het opgestuurde materiaal en ons schadeloos te stellen indien een derde partij gerechtelijke actie tegen ons onderneemt met betrekking tot het door u ingestuurde materiaal.

Elektor zal en kan geen controle uitoefenen over het materiaal dat door gebruikers zelf op de site van Elektor wordt geplaatst en is niet verantwoordelijk voor de desbetreffende inhoud. Het staat Elektor te allen tijde vrij om naar eigen goeddunken door gebruikers ingestuurd materiaal te verwijderen.

Privacy Statement
Elektor kan te allen tijde en met of zonder kennisgeving dit beleid wijzigen. Het wordt derhalve aanbevolen dit beleid elke keer te controleren voordat u een site bezoekt of gebruikt.

Verzameling van algemene gegevens
Elektor vindt het belangrijk dat de privacy van de bezoekers van de Elektor-website wordt gerespecteerd. Het is mogelijk dat Elektor globale statistische gegevens en algemene informatie over Elektor klanten, verkoopcijfers, bezoekpatronen en verwante site informatie beschikbaar stelt aan betrouwbaar geachte derden, maar persoonsgegevens worden hiervan uitgesloten.

Gebruikersidentificatie
Het is mogelijk dat Elektor van tijd tot tijd gegevens op uw computer plaatst aan de hand waarvan Elektor u kan identificeren. Deze gegevens worden opgeslagen in de vorm van bestandjes die "cookies" worden genoemd. De cookies, die informatie bevatten over de wijze en het tijdstip waarop bezoekers gebruikmaken van deze Site, stellen Elektor in staat deze Site voortdurend te verbeteren. Het gebruik van cookies berust op een algemeen geldende standaard en er zijn veel websites waarop cookies worden toegepast. Als u geen cookies wilt ontvangen of op de hoogte gesteld wilt worden als er cookies op uw systeem worden geplaatst, kunt u dit instellen in uw browser, mits uw browser in die mogelijkheid voorziet.

Persoonlijke gegevens
Het kan zijn dat Elektor persoonlijke gegevens nodig heeft, zoals uw naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer, om vragen te kunnen beantwoorden, of om aan bepaalde andere verzoeken te kunnen voldoen. Elektor kan deze gegevens gebruiken om te reageren op uw vragen of om u per post, e-mail of telefoon te informeren over eventuele nieuwe producten, diensten of aanbiedingen van Elektor. Als u een product bestelt of om een dienst verzoekt, kan het zijn dat Elektor u om extra gegevens vraagt die nodig zijn voor het afhandelen van uw bestelling of aanvraag. Elektor zal deze gegevens echter niet zonder uw toestemming aan derden doorgeven, tenzij dit noodzakelijk is voor de verwerking van de bestelling, het leveren van de verzochte dienst of het regelen van Elektor- of andere Elektor activiteiten. Daarnaast kunnen de gegevens gebruikt worden om u te informeren over relevante diensten en producten. Stelt u daar geen prijs op, dan kunt u dit per email aan ons doorgeven. Het klantenbestand van Elektor is als persoonsregistratie aangemeld bij het College bescherming Persoonsgegevens onder nr, M 1024093.

Beveiliging
Elektor heeft passende redelijke maatregelen getroffen om onrechtmatige toegang tot of oneigenlijk gebruik van uw persoonlijke gegevens te voorkomen en om de juistheid van die gegevens te waarborgen. Elektor gebruikt bijvoorbeeld een coderingstechnologie bij het verzamelen en verzenden van vertrouwelijke informatie zoals creditcardgegevens.

Juistheid van verzamelde gegevens
Elektor kan op eigen initiatief of op uw verzoek onvolledige, onjuiste of verouderde persoonlijke gegevens aanvullen, corrigeren of verwijderen.

Lidmaatschap
Bij het afsluiten van een GREEN of GOLD lidmaatschap krijgt u automatisch toegang tot Elektormagazine.nl. U kiest bij uw bestelling van het lidmaatschap zelf een wachtwoord en krijgt van ons een e-mail met inloginstructies en aanvullende informatie. Een Elektor-lidmaatschap loopt automatisch door tenzij tenzij het twee maanden voor de vervaldatum schriftelijk, telefonisch of per e-mail is opgezegd.

Privacybeleid